Blogg

Avtal och kontrakt | Låt en expert formulera avtalsförhållandet

Alla kommer någon gång i livet i kontakt med olika försäkringar, som i grund och botten är ett avtal mellan dig och försäkringsbolaget. I vissa fall kan det vara avsaknaden av dem. En försäkring ger i typfallet skydd mot en oföutsedd och oönskad skada. Det kav vara på kropp, liv, egendom etc. Man kan säga att försäkringsbolaget åtar sig att stå försäkringstagarens risk i utbyte mot ersättning i form av en försäkringspremie. 

Vi skriver era avtal! och med ett försäkringsbolag så kan vi granska och tolka försäkringsavtalet - med ett försäkringsbolag är det också bra att veta att man ingår avtalet på motpartens villkor. Det är motparten, försäkringsbolaget, som dikterat villkoren och dessa tolkas inte heller sällan till nackdel för försäkringstagaren. Först i andra hand kan jämkning av försäkringavtalet bli aktuellt. Försäkringsavtal jämkas enligt lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Vad många inte inser, särskilt inom företagsförsäkringen, som tillskillnad från konsumentförsäkringen är tvingande, är att försäkringsbolagets inställning inte är slutgiltig och skulle många gånger inte heller hålla en oberoende granskning.

Försäkringsbolagen nekar i vissa fall kategoriskt att försäkringsfall föreligger och till sin hjälp har de en rad invändningar genom undangtagsvillkoren i försäkringsavtalet. Det är inte försäkringsbolagen ensidigt som ska avgöra om t.ex. ett annat handlingssätt hade varit lämpligare, mer närliggande eller rimligare. Här kan en duktig jurist med insikt i försäkringsrätten ifrågasätta  försäkringsbolagens nedsättning eller nekande av försäkringsersättningen och göra skillnad.

Man bör också vara på det klara vilken typ av försäkring som krävs för att täcka det man avser skydda. Räcker en vanlig hemförsäkring? Eller behöver man teckna tilläggsförsäkringar? Krävs en ansvarsförsäkring för den egna verksamheten i det fall rådgivning skulle gå fel och orsaka ekonomiska skador för tredje man? Ersätter försäkringen lyxvaror osv.

Inte sällan behövs juristhjälp när man står inför försäkringsbolagets jurister. Försäkring och olika former av försäkringsskydd spelar en allt större roll i samhället. Och utvecklingen på området har varit omfattande. Konsumenter har ansetts behöva ett starkare skydd än tidigare. Detsamma gäller småföretagare. Den nya försäkringsavtalslagen (FAL)(2005:104)  har också följt detta mönster. De tidigare begränsningarna har dock följt med den nya lagen. Begränsningar motiveras från försäkringsbolagens sida, av att folk i allmänhet, utan begränsningar och säkerhetsföreskrifer, skulle bli vårdslösa och ta onödiga risker - om de tog det för antagligt att försäkringen förbehållslöst skulle reparera samtliga inträffade skador.

Det är som synes rad frågor som aktualiseras i samband med att man ska välja försäkring och försäkringsbolag, men också när ett försäkringsfall väl har inträffat och läget är osäkert. Nedan listas några för försäkringsavtalet viktiga punkter vilka kan ställa saker på sin kant om de inte beaktas av den försäkringstagaren. Nämnas ska att i det fall man brister i punkterna i, ii och iii nedan så drabbas även tredje man. Övriga punkter drabbar endast den försumlige. Kontakt med en jurist om du inte bemästrar ditt problem fullt ut. 

 

 

 

   

Några viktiga hållpunkter är:

Huvudförpliktelsen:

i. Premiebetalningen; betala alltid försäkringspremien i tid - annars riskerar du att försäkringen sägs upp eller blir suspenderad.

Bi-förpliktelserna:

ii. Upplysningsplikten; ring till försäkringsbolaget och berätta om nytillkomna händelser som kan ha betydelse för din försäkring.

iii. Fareökning; var försiktig med dig själv och din egendom och öka inte faran för att försäkringsfall ska inträffa - kör exv. inte bil med alkohol i kroppen och försätt dig inte i farliga situationer medvetet.

iv. Framkallande av fara; Följ försäkringsvillkorens säkerhetsföreskrifter noga - kör exempelvis inte bil om den har körförbud, lås dörrar och fönster när du lämnar hemmet osv.

v. Räddningsplikt; du har en viss skyldighet att rädda din egendom om den håller på att förstöras - om det tar eld i ett hörn i huset vänta inte på att det ska ta sig utan försök släcka elden efter bästa förmåga.

vi. Anmälningplikt; du har en skyldiget att anmäl försäkringsfall när de inträffar - en bra ide kan vara att läsa försäkringsvillkoren innan man ringer försäkringsgbolaget.

De olika invändningarna har olika svårighetsgrader av sanktioner knytna till sig. De tre förstnämnda drabbar alla försäkrade. De fyra sistnämnda drabbar enbart den försumlige.

 

Faktum är att många inte ens har läst sitt försäkringsbrev utan utgår från att försäkringen ska täcka skada. Ett sådant förhållningssätt kan bli ett abrupt uppvaknande. Många fall liknar mer en grekisk tragegi än en hollywoods-produktion och många - särskilt företag - kan ha svårt att hämta sig efter en icke-ersättningsgill skadehändelse eller avbrott i verksamheten av annat slag.

 

Behöver du hjälp med att tolka ett avtal eller granska ett redan upprättat avtal eller upprätta ett nytt mellan dig och en affärspartner, kontrakta då en av våra jurister. 

 

En juristbyrå har specialkunskap inom olika delar av juridiken och kan det formella kring avtal, överlåtelser, processer m.m. som är svårt för en privatperson att veta. Juridiken är ofta förnuftig men inte alltid förnuftig nog för en del, inget illa menat, men det formella har stora betänkanden bakom sig och det är inte enkelt att förstå varför man valt att göra vissa moment indispositiva särskilt för näringsidkare och myndigheter kanske men också i andra fall. Samhället eller opinionen ska styra lagstiftningen och man kan ha i åtanke att en viss procentuell del av folket väljer de yttersta lagstiftarna, riksdagen. Ett exempel kan vara SD, skulle de ha full majoritet i riksdagen kan man förvänta lagar som tidigare varit artfrämmande för oss, utan att lägga något värde politiken. Alllas vilja kan inte uppnås utan en majoritet kommer så länge som demokratiprincipen styr också bestämma hur massorna ska bete sig och vad de får och inte får göra. Därmed kan en minoritet diskrimineras av en majoritet enligt lag. Teoretiskt talat. Sen finns lagprövningsrätten, olika instanser och kanske i synnerhet 2 kap. regeringformen med de grundläggande fri- och rättigheterna. Europakonventionen och EU-rätten som idag mer eller mindre all svensk lagstiftning bygger på. 

EU-rätten - Vi samarbetar inom EU i de tre pelarna med polisiärt samarbete, utrikespolitiskt samarbete

Välkommen till Juristsidan

 

[Contact form disabled - the email does not work and bounces.]

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)